ர் orizoஜெtal CSS3 Meஜெu Tutorial Css3Meஜெu.com

முன்னுரை, மன்றாட்டு, மறையுரைகள்


வருடாந்த
ஞாயிறு வாசகம்

முன்னுரை
MP3  
  ஆண்டு B  
பொதுக்காலம் 14 ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 13 ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 12 ஆம் வாரம் - ஞாயிறு


பொதுக்காலம் 11 ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 10ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

கிறிஸ்துவின் திருவுடல், திருஇரத்தம் பெருவிழா

மூவொரு கடவுள் பெருவிழா

தூய ஆவி ஞாயிறு பெருவிழாத் திருப்பலி

ஆண்டவரின் விண்ணேற்றம் பெருவிழா

பாஸ்கா 6ஆம் வாரம் - ஞாயிறு


பாஸ்கா 5ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

பாஸ்கா 4ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

பாஸ்கா 3ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

பாஸ்கா 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பின் பாஸ்கா ஞாயிறு பெருவிழா

புனித வாரம்

புனித யோசேப்பு திருநாள்

தவக்காலம் 5ம் ஞாயிறு

தவக்காலம் 4ம் ஞாயிறு

தவக்காலம் 3ம் ஞாயிறு

தவக்காலம் 2ம் ஞாயிறு

தவக்காலம் 1ம் ஞாயிறு

திருநீற்றுப் புதன்


பொதுக்காலம் 6 ஆம் ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 5 ஆம் ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 4 ஆம் ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 3 ஆம் ஞாயிறு

பொதுக்காலம் 2 ஆம் ஞாயிறு

ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழா

இயேசு, மரியா, யோசேப்பின் திருக்குடும்பம் விழா

திருவருகைக்காலம் 4ஆம் வாரம் - ஞாயிறு


திருவருகைக்காலம் 3ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

திருவருகைக்காலம் 2ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

திருவருகைக்காலம் 1ஆம் வாரம் - ஞாயிறு

 

   உன்னோடு நான் இருக்கின்றேன் சிறுபிள்ளை என்று சொல்லாதே! என்று சொல்லி
என் வாழ்வை நன்கு உயர்த்திடும் ஏணியாக்கினாய்! சுடர் தீபமாக்கினாய்!!