ர்orizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

 சிலுவைப் பாதைச் சிந்தனைகள்

சிலுவைப் பாதை 1
சிலுவைப் பாதை 2
சிலுவைப் பாதை 3
சிலுவைப் பாதை 4
சிலுவைப் பாதை 5
சிலுவைப் பாதை 6
சிலுவைப் பாதை 7
சிலுவைப் பாதை 8
சிலுவைப் பாதை 9
சிலுவைப் பாதை 10
சிலுவைப் பாதை 11
சிலுவைப் பாதை 12
சிலுவைப் பாதை 13
சிலுவைப் பாதை 14
சிலுவைப் பாதை 15
சமூக சிலுவைப்பாதை
அன்பின் பாதை
சிலுவை பாதை
 
ஒரு நிமிட சிலுவைப்பாதை 1
ஒரு நிமிட சிலுவைப்பாதை 2
ஒரு நிமிட சிலுவைப்பாதை 3
ஒரு நிமிட சிலுவைப்பாதை 4
 
 
Chemin de Croix
Fr.Linus & Fr. Ramesh
சிலுவைப்பாதை பாடல்கள்
Ellam Enakakeve
Manam varuntuvai
paraane siluvaiyai
எங்கு போகிறீர்
மனமாறும் காலம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ஒரு நிமிட சிலுவைப் பாதை.mp4  
ஒரு கபட முத்தத்தின் கதை பிலாத்து கை கழுவிய பாத்திரம் நான் கல்வாரி மலை பேசினால் என்ன பேசும் ?
 
ஈசோப் என்னதான் பேசும் ? சிலுவையும் நானும் - ஆடை சிலுவையும் நானும் - கெத்சமெனே
 
சிலுவையும் நானும்  உடலை மூடிய ஆடை சிலுவையும் நானும் - கல்லறை சிலுவையும் நானும் - சீட்டு
 
சிலுவையும் நானும்  திரைச்சீலைதொங்கு திரை சிலுவையும் நானும் - நெருப்பு சிலுவையும் நானும் - கழுதை
 
சிலுவையும் நானும்  வெள்ளிப்பணம் சிலுவையும் நானும் - கல்லறையை மூடிய கல் சிலுவையும் நானும் - பாஸ்கா
 
     

வியாகுல மாமரியே! தியாகத்தின் மாதாவே!! சிலுவையடியினிலே சிந்தை நொந்தழுதாயோ!!!