• english
  • francais
  • tamoul1
  • tamoul2
  • tamoul3

Horizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

தமிழ் திருப்பயணிகள் ஆன்மீகப் பணி மையம் உங்களை வரவேற்கின்றது

       மரியன்னை உங்களை அழைக்கிறாள்

            இறை சித்தத்தை செயல்படுத்தும் மாபெரும் சக்தி மரியன்னை.  அவள் மக்களின் அன்னை.  அன்னையிடம் வரம் கேட்க அல்ல,  அன்னையையே வரமாகக் கேட்க,  லூர்து நகர் திருத்தலம் செல்வோம்.  குடும்பமாய்க் கூடி  ஜெபமாலை சொல்வோம்.
தூய ஆவியின் வரங்களும், அன்னை மரியின் பரிந்துரையும் கிடைத்திட திருப்பலியில் விசேடமாக தொடர்ந்து அனைவருக்காகவும் லூர்து அன்னை மூலமாக ஜெபிக்கிறோம்.
 
  தினம் ஒரு நல்வார்த்தை..
 
 நீர் ஆற்றல் மிக்கவராய் இருப்பதால் கனிவோடு தீர்ப்பு வழங்குகிறீர்; மிகுந்த பொறுமையோடு எங்களை ஆள்கிறீர். ஏனெனில் நீர் விரும்பும்போதெல்லாம் செயல்புரிய உமக்கு வலிமை உண்டு. (சாலமோனின் ஞானம் 12:18)
   செபமாலையின்
 மறை உண்மைகள்
 

தூய லூர்தன்னை விழா  
 பிப்ரவரி 11
 
தினம் ஒரு திருவாக்கு    
அருட்சகோதரி:அருணா
 தமிழ்நாடு - இந்தியா
   
 
 
தூய பாத்திமா அன்னை
 
வாரம் ஒரு தகவல்
    (விதை)

18 - சமரசம் உலாவும் இடம்
 
          
 
         
 

   ஒக்டோபர் மாதம்  
  மரியன்னை புகழ்    மாதம்
 
 
 
        அருள் நிறைமரியே  
எனும்  செபத்தின் விளக்கம்
 
 
 
 
        நவெம்பர் மாதம்
 
          கிறிஸ்மஸ்
 
 
 
 வாராந்த
வாசக வழிகாட்டி
 
 
 
 
புனித வியாழன்
பாடல்கள்
 தவக்காலப்பாடல்கள புனித வெள்ளி
 
ஒப்புரவுப் பாடல்கள் (பாவமன்னிப்பு)
பாசமுள்ள இயேசப்பா
எனக்காக எல்லாம் எனக்காக
எனக்காக இறைவா
புனித வாரப் பாடல்கள்
குருத்தோலை ஞாயிறு
1 2 3
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
இயேசுநாதருக்குச் செய்யப்பட்ட 15 இரகசிய கொடுமைகள
 
திருப்பாடுகளின் தியானம்

சர்வேசுரா சுவாமி, நிகரில்லாத தயையினாலே உலகத்தை மீட்டு இரட்சிக்கிறதற்காகத் தேவரீர் மனிதனாக பிறந்து விருத்தசேதனப்படவும், யூதர்களினாலே புறக்கணிக்கப்படவும், குருத் துரோகியான யூதாசென்பவன் உம்மை கன்னத்தில் முத்தம்செய்து காட்டிக்கொடுக்கப்படவும், தேவரீா் கயிறுகளினாலே கட்டுண்டு குற்றமில்லாத செம்மறிப்புருவையைப்போல பலிக்கு ஏவப்படவும், அன்னாஸ், கைப்பாஸ், பிலாத்து, ஏரோது என்கிற இவா்களண்டைக்கு அவமானமாகக் கூட்டிக் கொண்டுபோய் விடப்படவும், பொய்ச் சாட்சிகளினாலே குற்றம் சாட்டப்படவும், திருக்கன்னத்தில் கைகளினாலேயும் திருமேனியில் கசைகளினாலேயும், அடிக்கப்படவும், திருமுகத்திலே துப்பப்படவும் தூஷணங்களினாலே நிந்திக்கப்படவும், முள்முடி தரிக்கப்படவும், மூங்கிற்றடியால் அடிக்கப்படவும், உம்முடைய திருமுகம் வஸ்திரத்தினாலே மூடப்படவும், திருத்தோளில் பாரமான சிலுவை மரத்தைச் சுமத்திக் கபாலமலை மட்டும் கூட்டிக்கொண்டு போகப்படவும், திருச்சட்டை உரியப்படவும், இரும்பாணிகளினாலே அறையுண்டு இரண்டு கள்ளருக்கு நடுவில் சிலுவையோடு உயர்த்தப்படவும், தாகத்திற்குப் பிச்சோடே கலந்த காடியைக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படவும், திருவிலாவானது ஈட்டியால் குத்தித் திறக்கப்படவும், திருவுளமானீரே சுவாமி;
பாவியாயிருக்கிற அடியேன் இவையெல்லாம் பக்தியோட தியானிக்க அநுக்கிரகஞ் செய்தருளும். தேவரீருடைய அர்ச்சியஷ்ட இந்த நிர்ப்பந்தங்களையும், சிலுவையையும், திருமரணத்தையும் பார்த்து, நரக வேதனையை விட்டு அகற்றி அடியேனை இரட்சித்து உம்முடைய வலது பாரிசத்திலிருந்த பச்சாதாபக் கள்ளனுக்குத் தந்தருளுளிய மோட்ச பாக்கியத்தில் அடியேனையும் கூட்டிக்கொண்டு போகக் கிருபை பண்ணியருளும் சுவாமி.
பிதாவோடேயும், இஸ்பிரீத்து சாந்துவோடேயும், சதாகாலஞ் சீவியருமாய் இராட்சிய பரிபாலனம் பண்ணுகிறவாயிருக்கிற ஆண்டவரே - ஆமென்.

இயேசுக்கிறிஸ்துவே சுவாமி, தேவரீர் சிலுவையிலே அறையுண்டிருக்கிற பொழுது அளவில்லாத கஸ்தி நோவுகளை அனுபவித்தீரே, விசேஷமாய் உம்முடைய திருஆத்துமம் திருசரீரத்தை விட்டுப் பிரியும்பொழுது மிகுந்த துக்கத்தை அடைந்தீரே. அந்தத் துக்கத்தைப் பார்த்து பாவியாயிருக்கிற அடியேன் சாகிற தருவாயிலே உலகம், பசாசு, சரீரம் என்கிற சத்துருக்களாலே என் ஆத்துமத்துக்கு யாதொரு மோசம் வரவொட்டாமல் கிருபை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி - ஆமென்.

பிதாவாகிய சர்வேசுரா, தேவரீருக்கு உகந்த குமாரனுமாய் எங்களுக்குக் கர்தருமாயிருக்கிற இயேசுக்கிறிஸ்துநாதர் எங்களுக்காக இத்தனை பாடுகளைப் பட்டாரே, அவருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்து எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும் சுவாமி. (மூன்று முறை சொல்லவும்).
வருகின்ற திருநீற்று புதன் முதல் புதிய திருப்பலி புத்தகம் நடைமுறைக்கு வருகிறது. (தூய தமிழில்) திருத்தியமைக்கப்பட்ட புதிய  திருப்பலிச்செபங்கள்
Prayer 1 mp3

திருவழிபாட்டு ஒழுங்கு முறைகள்
      புதிய பாடல் பூசை
 மன்னிப்பு வேண்டல்
உன்னதங்களிலே
நம்பிக்கை அறிக்கை செபம்
தூயவர்
இறைவேண்டல்
கிறிஸ்துவின் ஆன்மாவே
 
Prayer 2 mp3
Prayer 3 mp3
Prayer 4 mp3
Prayer 5 mp3
Prayer 6 mp3
Prayer 7 mp3
திருச்செபமாலை
தவக்கால சிந்தனைகள் -1 : தவக்காலம் ஏன் ?

இது வெறும் 40 நாட்கள்  மட்டும் நல்ல கிறிஸ்தவர்க ளாக வாழ நம்மை அழைக்கும் காலம் அல்ல. வருடத்தின் 365 நாட்களும் நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக ஆண்டவர் இயேசு 

சுவாமிக்கு மிகவும் பிரியமான பிள்ளைகளாக வாழ்வதற்கு நம்மை நாமே தயாரிக்கும் காலம். அதற்குத் தேவையான முயற்சியும், பயிற்சியும் எடுக்கும் காலம்தான் தவக்காலம். அதே போல் ஆண்டவர் இயேசு சுவாமியின் திருப்பாடுகள் தவக்காலங்களில் மட்டுமல்ல எப்போதும் தியானிக்கப்பட வேண்டும். தவக்காலங்களில் இன்னும் அதிகமாக ஆழமாக தியானிக்கப்பட வேண்டும்...

40 நாட்கள் நான் நல்லவனாக, நல்லவளாக வாழ்வேன். பயனற்ற வார்த்தைகள், தீய பேச்சுகள் பேசமாட்டேன். தவம் செய்வேன்; பரிகாரம் செய்வேன், அதிகமாக ஒறுத்தல் முயற்சிகள் (பாத்திமா சிறுமிகள் புனித ஜெசிந்தா, புனித பிரான்ஸிஸ், லூசியா மற்றும் புனித குழந்தை இயேசுவின் தெரசம்மாள் போல) செய்வேன், ஆண்களில் பலர் புகைக்க மாட்டேன், 40 நாட்கள் குடிக்கமாட்டேன், பெண்களில் பலர் T.V. சீரியல்கள் பார்க்க மாட்டேன் (???), பொதுவாக தொலைக்காட்சியில் சினிமா, சினிமா பாடல்கள் பார்க்க மாட்டேன், 40 நாட்கள் மாமிசம் சாப்பிடாமல் இருப்பது, புலன்களை அடக்குவது, 

சண்டைச்சச்சரவுகள் செய்யாமல் இருப்பது என்று இருந்துவிட்டு ஈஸ்டருக்கு அப்புறம் முன்னைவிட அதிகமாக அனைத்து காரியங்களையும் செய்வேன் ( நல்ல T.V. சீரியல் (???), நல்ல சினிமா (?), நல்ல சினிமா பாடல்களுக்கு (???) தவக்காலத்திற்குப் பின் விதிவிலக்கு கொடுத்துவிடலாம். மற்ற கெட்ட பழக்கங்கள் நிரந்தரமாக நிறுத்தப்பட வேண்டும்) என்றால் இந்த தவக்காலமே நமக்கு தேவையில்லை.

மாற்றங்கள் வேண்டும்,  முன்னேற்றம் வேண்டும் இறைவனை நோக்கி தவக்காலத்தில் எடுத்த நல்ல முடிவுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு ஸ்டெப்பாவது எடுத்து வைக்க வேண்டும். எல்லாவற்றையும் காற்றில் பறக்க விடப்படக்கூடாது. எல்லா நாளுமே நாம் நன்றாக இருந்துவிட்டால் தவக்காலங்களில் கஷ்ட்டங்கள் இருக்காது.

நாம் இன்னும் பலவிதமான Pollution ( பாவங்கள்) களை மனதிற்குள் வைத்துக்கொண்டு அதோடுதான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்.

அதை ஒவ்வொன்றாக அடையாளம் கண்டு அவைகளை வெளியேற்ற வேண்டும். உள்ளத்தில் இருக்கும் நாற்றங்கள் வெளியேற வேண்டும். உள்ளத்தை நன்றாக கொத்தி பாத்திகட்டி மனம் வீசும் மலர் உள்ள செடிகளை விதைக்க வேண்டும். அவைகள் வளர்ந்து மனம் வீசும் மலர்கள் அங்கே பூக்கும்.  நம் ஒவ்வொருவர் உள்ளமும் குழந்தைகள் உள்ளமாக மாறினால் குழந்தைகள் சிரிப்பை கேட்டு பூக்கள் பூப்பதுபோல் நம் உள்ளத்திலும் ஒவ்வொரு முறையும் பூக்கள் பூத்துக்கொண்டே இருக்கும்.

இதற்கு ஆண்டவர் இயேசு சுவாமியின் திருப்பாடுகள் நமக்கு உதவும். நம் பாவங்களுக்காக சிலுவை சுமந்து தன் கடைசி சொட்டு இரத்தம் வரை சிந்தி நம்மை மீட்டு இரட்சித்த ஆண்டவர் இயேசு சுவாமிக்காய் நாமும் நம் பாவங்களை முழுமையாக விட்டு விடுவோம். ஞானஸ்தான வழிபாட்டில் நம்மிடம் குருவானவரால் கேட்கப்படும் கேள்வியை இப்போது நம் சேசு சுவாமி நம்மைப்பார்த்து கேட்கிறார்,

" பசாசையும், அவன் கிரியைகளையும், அவன் ஆரவாரங்களையும் முழு மனதோடு விட்டுவிடுகிறாயா? "

ஆண்டவருக்கு நாம் என்ன பதில் சொல்ல இருக்கிறோம்...???

இயேசு சுவாமியின் உயிருள்ள வார்த்தையான " என்னைப் பின் செல் " என்ற வார்த்தைக்கு உடனே கீழ்படிந்து எதைப்பற்றியும் யோசிக்காமல் தந்தையையும், வலைகளையும் விட்டு பின் சென்ற புனித சந்தியாகப்பர் (பெரிய யாக்கோபு), புனித அருளப்பரைப்போல் நாமும் இந்த உலகக்கவர்ச்சி மாயைகளை யோசிக்காமல் தூக்கி எரிந்துவிட்டு நம் ஆண்டவர் இயேசு சுவாமியை முழு உள்ளத்தோடும், முழு ஆன்மாவோடும், முழு வலிமையோடும் பின் செல்ல தயாராய் இருக்கிறோமா? சிந்திப்போம்...

அதற்காக இந்த தவக் காலத்தில் நம்மை தயாரிப்போம், 
பயிற்ச்சி எடுப்போம். அதை செயல்படுத்துவோம். 365 நாட்களும் நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்வோம்.

 
 
 லூர்து திருப்பதியின்
வல்லமையுள்ள மன்றாட்டு
 
லூர்துநகர் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்து புதுமையான விதத்தில்
நலம் தரும் லூர்து அன்னையே!
உம்மை நாடி வருவோருக்கு அற்புதமாக சுகம் தரும் தாயே!!
துன்பப்படுவோரின் துயர் துடைக்கும் தயை மிகுந்தவரே!!!
அசைக்க முடியாத முழு நம்பிக்கையுடன்
உமது திருத்தலத்தில் கூடியுள்ளோம்.
உமது வல்லமையுள்ள மன்றாட்டினால்/
எங்களை கரம்பிடித்து வழி நடத்தும்
தாயே!
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக
இறை இயேசுவையே அன்பு செய்யவும்
அவருக்காகவே வாழவும்/ எங்களுக்கு
துணை செய்வீராக!
ஏழைகளையும், ஆதரவற்றவர்களையும்
அன்புடன் அரவணைக்கும் அன்னையே!
எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுகிறிஸ்துவோடு
ஒன்றித்திருக்கின்ற நீர்
சக்தி மிக்கவளாய் இருக்கின்றீர் அம்மா!
நாங்கள் கேட்பதை தட்டாமல் தருகின்ற அன்புத் தாயே!
துன்ப துயரங்களிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றும் 
தீராத வியாதி வருத்தங்களிலிருந்து விடுவித்தருளும்
வறுமையில் வாடும் எங்கள் வாழ்வை வளமாக்கும்
அமைதியின்றி அலையும் எங்களுக்கு ஆறுதல் தாரும்.
வாழ்வதற்கு அறியாது வருந்தும் எங்களுக்கு வாழ வழி காட்டும்.
புகலிடம் தேடி அலைவோருக்கு புகலிடம் தாரும்
எங்கள் குடும்பங்களையும், தொழிலையும்
ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்தருளும் தாயே.
ஆமென்.
                                                 நமது சிந்தனைக்கு
 
இதுவரை 7000 -க்கும் மேற்பட்ட புதுமைகள்...............

நிகழ்வு

12.02.1999 அன்று இந்துப் பத்திரிகையில் வந்த செய்தி. எத்தனையோ மருத்துவர்களாலும், மருந்து மாத்திரைகளாலும் குணப்படுத்த முடியாத முடக்குவாதமுற்ற ஒருவர் பிரான்சு நகரில் இருக்கும் லூர்து நகருக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கே அவர் அன்னையின் அற்புத நீரூற்றில் குளிப்பாட்டப்பட்டார். பின்னர் அவர் அங்கு நடந்த நற்கருணை ஆராதனைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டார். குருவானவர் நற்கருணை ஆண்டவரை எல்லோரும் ஆராதிக்கும் வண்ணம் தூக்கிக்காட்டியபோது அதுவரை உயிரற்றவர் போன்று கிடந்த அந்த முடக்குவாதமுற்ற மனிதர் திடிரென தன்னுணர்வு பெற்றார். சிறுது நேரத்தில் அவர் எழுந்து நிற்கத் தொடங்கினார். அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் அனைவரும் இதைப் பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இறைவன் லூர்தன்னை வழியாகச் செய்த இந்த அற்புதச் செயலை நினைத்து இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தினார்கள்.

ஒவ்வொருநாளும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லூர்து நகருக்கு நம்பிக்கையோடு செல்கிறார்கள். அதில் நிறையப் பேர் தீராத வியாதிகளிலிருந்து குணம் பெற்றுச் செல்கிறார்கள். அப்படிக் குணப்பெற்ற ஒருவர்தான் இந்த முடக்குவாதமுற்ற மனிதர்.


வரலாற்றுப் பின்னணி

1850 ஆம் ஆண்டு வரை பிரான்சில் இருக்கும் லூர்து நகர் ஒரு சாதாரண நகர்தான். அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் அனைவரும் ஏழை எளியவர்கள்தான். லூர்தன்னை காட்சி கொடுத்த பெர்னதத் என்ற சிறுமியும்கூட ஒரு சாதாரண ஆடுமேய்க்கும் ஏழைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணிதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண 14 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுமிக்குத்தான் 1858 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதியிலிருந்து ஜூலை 16 ஆம் தேதி வரை பிரனீஸ் என்ற மலையில் உள்ள மசபெல் குகையில் பதினெட்டு முறை மரியன்னை காட்சி கொடுத்தார்.

முதல் மூன்று காட்களில் மரியன்னை, பெர்னதத் என்ற அந்த சிறுமியிடம் எதுவும் பேசவில்லை. வானத்திலிருந்து ஒளிமயமான பெண் ஒருத்தி வெள்ளைநிற உடையில் நீலநிற இடைக்கச்சையுடன் அந்த சிறுமிக்குக் காட்சி அளித்தார். இக்காட்சியானது பெர்னதத்தோடு ஆடு மேய்த்துக்கொண்டிருந்த சிறுமிகளுக்குக் கிடைக்கவில்லை, அவர்கள் ஏதோ ஓர் ஒளி தோன்றி மறைவதைத் தான் பார்த்தார்கள். பெர்னதத்தான் அந்த அற்புதக் காட்சியைக் கண்டாள்.

ஒன்பதாம் முறையாக மரியன்னை பெர்னதத்துக்கு காட்சி கொடுக்கும்போது, அவளிடம் மசபெல் குகைக்கு முன்பாக ஓரிடத்தில் கைகளை வைத்துத் தோண்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். பெர்னதத்தும் அங்கே தோண்டியபோது தண்ணீர் மெதுவாக வந்தது. ஆனால் அது தெளிவில்லாமல் இருந்தது. அடுத்த இருபத்து நான்கு நேரத்திற்குள் அத்தண்ணீர் வற்றாத ஜீவ நதியாகப் பிறப்பெடுத்தது. ஏறக்குறைய 160 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அந்த ஜீவ ஊற்று வற்றாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. 13 ஆம் முறையாக மரியன்னை பெர்னத்துக்குத் தோன்றியபோது, அவ்விடத்தில் தனக்கு ஓர் ஆலயம் கட்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். உடனே சிறுமி தன்னுடைய பங்குத் தந்தையாம் பெயர்மேல்
(
Peyermale)  என்பவரைச் சந்தித்து, இச்செய்தியைச் சொன்னார். தொடக்கத்தில் சிறுமி இச்செய்தியைச் சொன்னபோது, அவர் நம்பவில்லை. பின்னர் அதனை நம்பினார்.

பதினாறாம் முறையாக அதாவது மார்ச் 25 ஆம் நாள் (கபிரியேல் அதிதூதர் மரியாளுக்கு மங்கள வார்த்தை சொன்னதினம்), மரியன்னை காட்சி கொடுத்தபோது அவ்விடத்தில் ஊரே கூடியிருந்தது. அப்போது அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் பெர்னதத்திடம், அவருடைய பெயர் என்ன என்று கேட்கச் சொன்னார்கள். அச்சிறுமி அப்படியே கேட்க, "நாமே அமல உற்பவம்" என்று பதிலுரைத்தார். உடனே மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ந்து ஆரவாரம் செய்தார்கள். ஏனென்றால் அதற்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகத்தான் அதாவது 1854 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 8 ஆம் நாள்தான், திருத்தந்தை ஒன்பதாம் பத்திநாதர் "மரியாள் அமல உற்பவி" என்ற விசுவாசப் பிரகடனத்தை அறிவித்திருந்தார். இப்போது மரியாளே தன்னை "நாமே அமல உற்பவம்" என்று சொல்லியதால், திருச்சபையின் விசுவாச சத்தியத்தை மரியாளின் கூற்று உறுதி செய்துவிட்டது என்பதை நினைத்து அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள்.

மரியன்னை பெர்னதத் என்ற அந்த சிறுமிக்கு அதன்பிறகும் காட்சியளித்தார். அப்போதெல்லாம் மரியாள் அவளிடம், "குருக்களுக்காக ஜெபியுங்கள், பாவத்திற்கு பொருத்தனைகள் செய்யுங்கள்" என்று கேட்டுக்கொண்டார். மேலும் பெர்னதத்திடம், "நான் உனக்குக் உனக்குக் காட்சி தந்ததனால், உனக்குத் துன்பங்கள் இல்லாமல் இருக்கப்போவதில்லை. இந்த மண்ணுலக வாழ்வில் உனக்குத் துன்பங்கள் உண்டு. ஆனால் விண்ணுலகில் உனக்கு பேரானந்தம் உண்டு" என்று சொல்வார். பெர்னதத் என்ற அந்தச் சிறுமி, அருட்சகோதரியாக மாறி, இறக்கும்வரைக்கும் அவர் துன்பங்களைச் சந்தித்தார் என்று அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் .

இன்றைக்கு லூர்து நகரில் எத்தனையோ புதுமைகள், அதிசயங்கள் நடந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. லூயிஸ் பிரிட்டோ என்பவருக்கு கண்பார்வை கிடைத்திருக்கிறது, அதே போன்று மூன்றாம் நெப்போலியனின் மகனுக்கு நோயிலிருந்து நலம் கிடைத்திருக்கிறது. இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அன்னையின் அருளால் லூர்து நகரில் நடக்கும் அதிசயங்கள் ஏராளம். அவற்றைச் சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை.

கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய பாடம்

லூர்தன்னையின் பெருவிழாவைக் கொண்டாடும் இந்த் நல்ல நாளில் அன்னை நமக்கு என்ன செய்தியைத் தருகிறார் என சிந்தித்துப் பார்த்து நிறைவு செய்வோம்.

1. அன்னை பிள்ளைகளாகிய நம்மீது கொண்டிருக்கும் அன்பு

ஒவ்வொருமுறையும் அன்னையானவள் காட்சி கொடுக்கும்போது, அவளது காட்சிகள் அனைத்தும் பிள்ளைகளாகிய நம்மீதுகொண்ட பேரன்பை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றது. நாம் மனம்திரும்பி நடக்கவேண்டும், இறைவனுக்கு உகந்த வழியில் நடக்கவேண்டும், ஜெபிக்கவேண்டும் என்றுதான் அன்னையானவள் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் சொல்கிறார். இவையனைத்தும் அன்னை, பிள்ளைகளாகிய நம்மீது எத்தகைய அன்பைக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை எடுத்துரைப்பதாக இருக்கின்றது. உண்மையிலே நாம் அந்த அன்னையின் அன்பை, நம் அன்னையரின் அன்பினை உணர்ந்திருக்கிறோமா? என சிந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும். நிறைய நேரங்களில் அன்னையின் அன்பை உணராத பிள்ளைகளாகவே இருக்கின்றோம். இது மிகவும் வேதனையளிப்பதாக இருக்கின்றது. "தாயின் மடிதான் உலகம், அவள் தாளைப் பணிந்திடுவோம்" என்கிறது ஒரு கிறிஸ்தவப் பாடல். இது எத்தனை உண்மை.

இளைஞன் ஒருவன் கொடிய குற்றத்திற்காக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டான். இச்செய்தியைக் கேட்ட அந்த இளைஞனின் தாய் அலறியடித்து சிறைசாலைக்கு ஓடிவந்தாள். அப்போது அவளைப் பார்த்த சிறைச்சாலை அதிகாரி, "அம்மா! உங்கள் மகன் இப்போது யாரையும் பார்ப்பதாய் இல்லை, அவன் எல்லாரையும் வெறுத்து ஒதுக்குகிறான். ஏன் உங்களையும்கூட அவன் வெறுத்து ஒதுக்குகிறான். அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் இவ்விடத்தை விட்டுப் போய்விடுங்கள்" என்றார். அதற்கு அந்த அன்னை, "என் மகன் என்னை வெறுத்து ஒதுக்கலாம், பார்க்கமாட்டேன் என்று புறக்கணிக்கலாம். ஆனால், நான் அவனை எப்போதும் அன்பு செய்கிறேன்" என்றாள். இதுதான் தாயின் அன்பு. வெறுத்து ஒதுக்குகின்ற மகனுக்கும் அன்பைப் பொழிவது தான் உண்மையான தாயன்பு. அத்தகைய அன்பினை அன்னை மரியாள் நம்மிடத்தில் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே, நாம் ஒவ்வொருவரும் அன்னை மரியின், நம் அன்னையின் அன்பை உணர்ந்தவர்களாய் வாழ்வோம்.

2. மனமாற்றம் பெறவேண்டும்

அன்னையானவள் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் சொல்லக்கூடிய செய்தி மனமாற வேண்டும் என்பதாகும். லூர்து நகர் காட்சியிலும்கூட அன்னை பெர்னதத்திடம் அத்தகைய செய்தியைத்தான் சொன்னார்.

நற்செய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய போதனையைத் தொடங்குகிறபோது, "காலம் நிறைவேறிவிட்டது. இறையாட்சி நெருங்கி வந்துவிட்டதுர் மனம்மாறி நற்செய்தியை நம்புங்கள்" (மாற்கு 1:15) என்றுதான் சொல்கிறார். இவற்றையெல்லாம் வைத்துப் பார்த்துபோது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனமாற்றம் எந்தளவுக்கு முக்கியத்தும் வாய்ந்தது எனப் புரிந்துகொள்ளலாம். நம்முடைய வாழ்க்கை இறைவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கையாக இருக்கின்றதா? என சிந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும். பல நேரங்களில் நாம் நம்முடைய மனம்போன போக்கில் வாழ்ந்து, மேலும் மேலும் பாவத்தைச் செய்துகொண்டிருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை மாறவேண்டும். நாம் அனைவரும் மனமாறிய மக்களாக வாழவேண்டும்.

கர்நாடாக மாநிலம் பெங்களூரை சேர்ந்த பசவராஜ் நிங்கப்பா பெல கஜ்ஜாரி (46) என்பவர் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 261 வீடுகளில் பணம் மற்றும் நகைகளை திருடியவர். திருட்டு வழக்கில் 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் அனுபவித்தவர். அப்படிப்பட்டவர் கடந்த 2010ம் ஆண்டு கல்லூரி பேராசிரியர் ஒருவரின் வீட்டில் திருடும்போது கையும், களவுமாக சிக்கிக்கொண்டார். சிக்கிய அவரை தண்டிக்காமல் உட்கார வைத்து பேராசிரியர் அவருக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். பேராசிரியர் வழங்கிய அறிவுரையால் அவர் மனம் திருந்தி வாழ ஆசைப்பட்டார். அதனால் அவர் இப்போது தான் திருடிய வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று அங்குள்ளவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு வருகிறார். இது பலரை வியப்படைய செய்துள்ளது. (மே 11, 2016 தினகரன் பத்திரிக்கை)

நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து மனமாறி, இறைவனுக்கு உகந்த வழியில் நடக்கும்போது அது எல்லாருக்கும் ஏன் இறைவனுக்கும் ஆனந்தம்தான். ஆகவே, லூர்தன்னையின் பெருவிழாவைக் கொண்டாடும் இந்த் நல்ல நாளில் அவர் நம்மீது கொண்டிருக்கும் அளவுகடந்த அன்பை உணர்ந்து வாழ்வோம். பாவத்திலிருந்து மனம் மாறுவோம். பாவிகளுக்காக ஜெபிப்போம். அதன்வழியாக இறையருள் பெறுவோம்.
"நம்ம வாழ்க்கை நன்றாக இருப்பதற்கு, எந்த அதிசயமும் தேவையில்லை. இறைவார்த்தையை வாழ்வாக்கினாலே போதும்.
நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் சரியாக இருந்தாலே போதும். இறைவனை இறுகப் பற்றிப் பிடித்துக் கொண்டிருந்தால், இவை எல்லாம் இயல்பானதாவே மாறிவிடும்.
நல்லவர்களின் வார்த்தை ஒரு ஓரத்தில் வைரம் போல முடங்கிக் கிடக்கும். நன்றாக கவனிப்பவர் மட்டுமே அந்த வைரத்தினை பெற்று பயன் அடைவார்."
அன்னை தெரேசாவைப் பற்றி அறிய இங்கே கிளிக் பண்ணவும்
பைபிளில் இயேசு சொல்கிறார் "அந்தக் கைவிடப்பட்டவரில் இருப்பதெல்லாம் நானே, அவர்களுக்கு செய்வதை எல்லாம் எனக்கே செய்கின்றீர்கள்", நல்ல ஊழியர்கள் அதனைத்தான் செய்தார்கள், அவரில் ஒருவர்தான் நாம் கண்ணால் கண்ட மானிட தெய்வம்: 
அன்னை தெரசா......
Ladépeche என்னும் செய்தித்தாளில் 11/08/2016 வெளிவந்த தந்தை லீனஸ் அவர்களின்: லூர்து அன்னை திருத்தலத்தை நோக்கி, பெருந்திரளாய் நம்பிக்கையோடு வருகின்ற தமிழ்த்  திருப்பயணிகளைப் பற்றிய பேட்டி.
 

"எல்லாத் தலை முறைகளும்  என்னைப் பேறுடையாள் எனப் போற்றுமே"

url and counting visits Nombre de visits