• english
  • francais
  • tamoul1
  • tamoul2
  • tamoul3

Horizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

தமிழ் திருப்பயணிகள் ஆன்மீகப் பணி மையம் உங்களை வரவேற்கின்றது

       மரியன்னை உங்களை அழைக்கிறாள்

            இறை சித்தத்தை செயல்படுத்தும் மாபெரும் சக்தி மரியன்னை.  அவள் மக்களின் அன்னை.  அன்னையிடம் வரம் கேட்க அல்ல,  அன்னையையே வரமாகக் கேட்க,  லூர்து நகர் திருத்தலம் செல்வோம்.  குடும்பமாய்க் கூடி  ஜெபமாலை சொல்வோம்.
தூய ஆவியின் வரங்களும், அன்னை மரியின் பரிந்துரையும் கிடைத்திட திருப்பலியில் விசேடமாக தொடர்ந்து அனைவருக்காகவும் லூர்து அன்னை மூலமாக ஜெபிக்கிறோம்.
 
  தினம் ஒரு நல்வார்த்தை..
உமது வேதம் என் மனமகிழ்ச்சியாயிராதிருந்தால், என் துக்கத்திலே அழிந்துபோயிருப்பேன் (சங்கீதம் 119:92)

தூய லூர்தன்னை விழா  
 பிப்ரவரி 11
 அருள் நிறைமரியே  
எனும்  செபத்தின் விளக்கம்
செபமாலையின்
 மறை உண்மைகள்
 
தினம் ஒரு திருவாக்கு    
அருட்சகோதரி:அருணா
 தமிழ்நாடு - இந்தியா
   
 புதிய
திருப்பலி புத்தகம்
 
தூய பாத்திமா அன்னை
 
வாரம் ஒரு தகவல்
    (விதை)

18 - சமரசம் உலாவும் இடம்
 
 
         
 

   ஒக்டோபர் மாதம்  
  மரியன்னை புகழ்    மாதம்
 
 
   நவெம்பர் மாதம்
          கிறிஸ்மஸ்
 
 
 வாராந்த
வாசக வழிகாட்டி
 
 
 
லூர்து அன்னை மன்றாட்டு - mp3
 
கீழ்காணும் ஜெபத்தை புனித ஜெர்துருத்தம்மாள் ஜெபிக்கையில் அநேக ஆத்துமங்கள் உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டதைக் கண்டார். ஆண்டவர் தந்த உறுதி என்னவெனில் ஒரு முறை ஜெபிக்கையில் குறைந்தது ஆயிரம் உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்கள் இரட்சிக்கப்படுவர் என்பதாம்.

நித்திய பிதாவே! எங்கள் ஆண்டவராகிய ஏசுக்கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற திரு இரத்தத்தை இன்று உலகம் முழுதும் நிறைவேற்றப்பட்டதும், இனி நிறைவேற்றப்பட இருக்கின்றவையு மான சகல திருப்பலி பூசைகளோடு சேர்த்து உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்து ஆத்துமங்களுக்காகவும் உலகின், திருச்சபையின், எனது குடும்பத்தினரின் ஆத்துமங்களுக்காகவும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். ஆமென் .
உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்துக்குப் போகாமல் மோட்சம் செல்ல உதவக்கூடிய பரிகார ஒப்புக்கொடுத்தல் ஜெபம்

நித்திய பிதாவே! இன்றைய தினத்திலும் என் ஜீவிய காலம் முழுவதும் நான் கட்டிக்கொண்ட சகல பாவங்களுக்குப் பரிகாரமாக, சேசு மரிய இருதயங்களை அவர்களின் நேசத்தோடும், சகல பாடுகளோடும், சகல பேறு பலன்களோடும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் .

நித்திய பிதாவே! இன்று தினத்திலும் என் ஜீவிய காலம் முழுவதும் நான் குற்றங்குறைகளோடு செய்த நன்மையைச் சுத்திகரிப்பதற்காக சேசு மரிய இருதயங்களை அவர்களின் நேசத்தோடும் சகல பாடுகளோடும் சகல பேறு பலன்களோடும் உமக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறேன்

நித்திய பிதாவே! இன்று தினத்திலும், என் ஜீவிய காலம் முழுவதிலும் நான் செய்யத்தவறிய நன்மைகளுக்கு ஈடாக, சேசு மரிய இருதயங்களை அவர்களின் நேசத்தோடும் சகல பாடுகளோடும் சகல பேறு பலன்களோடும் உமக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் ஆமென்
உத்தரிக்கிற ஆத்துமங்களுக்காக மாதாவிடம் காணிக்கை ஜெபம்

மிகவும் பரிசுத்த கன்னி மரியாளே! உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்து ஆத்துமங்கள் பேரில் இரக்கம் மிகுந்த தேற்றரவு மாதாவே! அடியேன் இதோ உமது பாதத்திலே சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து பிரார்த்தித்து ஒப்புக் கொடுக்கும் காணிக்கை என்னவென்றால், என் அனுதினக் கிரியையினாலே நான் அடையக் கூடிய பேறு பலன்களையும், என் மரணத்திற்குப் பின் எனக்காக ஒப்புக்கொடுக்கும் ஜெபதவ பலன்களையும் தேவரீருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். மரித்த விசுவாசிகளின் ஆத்துமங்களின் நன்மைக்காக தேவரீர் சித்தம் போல் அவைகளைப் பிரயோகிக்கக் கிருபை புரிந்தருளும். தற்காலத்திலும் பிற்கால நித்தியத்திலும் எனக்கு வரக்கூடிய நன்மை பலன்களை எல்லாம் சுயநல நாட்டமின்றி தாயின் நேசமுள்ள உமது பராமரிப்பிலேயே முழுதும் ஒப்படைத்து விடுகிறேன். உமது திருக்குமாரனாகிய ஆண்டவர் தமது கிருபை இரக்கத்துக்கு அல்லது நீதிக்கேற்றபடி உமது திருக்கரங்களின் வழியாய் அடியேனுக்கு நியமித்து அனுப்பும் நன்மை தின்மைகளை எல்லாம் மனப் பூரணமான அமைதலோடு இப்போதே கையேற்றுக் கொள்கிறேன். ஆமென்
றைந்தும் மறையா மலர்களே....

றைந்தும் நம் கண்களை விட்டகலா மலர்களே....

ாழும் பொழுதெல்லாம் எம்மை செப்பனிட்ட செம்மல்களே....

ன்பையும் சமாதானத்தையும் எமக்குள் உரமேற்றிய அருந்தவங்களே....

றை பக்தியையும் இறை நம்பிக்கையையும் சொல்லிக் கொடுத்த தெய்வப் பிறவிகளே...

ரணித்தும் எமக்காக பரிந்து பேசும் ஊமை விழிகளே...

சாதிப்பதற்கும், பிரச்சினை சந்திப்பதற்கும் எமக்காக கலங்கிய கருணை கடல்களே...

ெற்று சீராட்டிய பெருந்தவமே...

ன்றாய் விளையாடிய சகோதரமே...

றவாடி மகிழ்ந்த சொந்தங்களே....

நினையா நேரத்தில் மறைந்த நிஜங்களே

ம் பசுமை நினைவுகளை மாலையாக்குகிறோம் - உம் கல்லறையில் சூட்ட

ம் உயர்ந்த மதிப்புகளை கோர்க்கிறோம் -எம் மனங்களில் மாட்ட

ம்மை நினைத்து அழாமல் உம்மை நினைத்து வளர்வோம்

வாழும்போது வளர்த்தவர்களே! மறவோம் என்றும் உங்களையே !

 
!! உத்தரிக்கிற ஸ்தலம் !!
போலந்து நாட்டு இளவரசர் ஒருவர் சில அரசியல் காரணமாக நாட்டைவிட்டு வெளியேற்றப்பட்டு பிரான்சு தேசத்தில் அழகிய கோட்டை உள்ளிட்ட சொத்துக்கள் வாங்கி வசித்து வந்தார்.

இச்சம்பவம் நடைபெற்ற காலகட்டத்தில் துரதிஷ்ட்டவசமாக, தனது இளமைக்கால விசுவாசத்தை இழந்து, கடவுளுக்கு விரோதமாகவும், இறப்பிற்குப் பின் வாழ்க்கை இல்லை எனவும் புத்தகம் எழுதிக்கொண்டிருந்தார்.

ஒரு நாள் மாலையில் தனது தோட்டத்தில் உலாவிக்கொண்டிருந்த போது, மனமுடைந்து அழுதுகொண்டிருந்த ஒரு ஏழைப் பெண்மணியை கண்டு அவருடைய துக்கத்திற்காண காரணத்தை விசாரித்தார். அப்பெண், " இளவரசரே, நான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மரித்துப்போன உம்முடைய ஊழியரான ஜோன் மேரி என்பவரது மனைவி. அவர் எனக்கு நல்ல கணவராகவும், தங்களுக்கு உண்மையுள்ள ஊழியராகவும் இருந்தார். அவர் வெகுநாட்கள் உடல் நலமின்றி இருந்ததால் எங்களது சேமிப்பு முழுவதையும் அவரது சிகிச்சைக்காக செலவு செய்துவிட்டேன். தற்போது அவரது ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காக திருப்பலிகள் ஒப்புக்கொடுப்பதற்கு என்னிடம் ஒன்றுமில்லை " என்றார்.

அவளது துயரத்தைக் கேட்டு மனமிரங்கிய இளவரசர் ஆறுதலாக சில வார்த்தைகள் கூறிவிட்டு, மறுவாழ்வு பற்றி நம்பிக்கையின்றி இருந்தாலும், அவளது கணவரது ஆன்ம இளைப்பாற்றிக்காக திருப்பலிகள் ஒப்புக்கொடுக்க சில தங்க நாணயங்களை வழங்கினார்.
சிலகாலம் கழித்து, மற்றுமொரு மாலை வேளையில் தமது வாசக அறையில், இளவரசர் ஆர்வமாக புத்தகம் எழுதிக்கொண்டிருந்த போது அறையின் கதவை அவசரமாக யாரோ தட்டும் நுண்ணிய சத்தம் கேட்டு, தலையை நிமிர்த்தாமலேயே. உள்ளே வரப்பணித்தார்.

அந்த நபர் மெல்ல கதவைத்திறந்து உள்ளே இளவரசரின் முன் நின்றார். நிமிர்ந்து பார்த்த இளவரசர், புன்முறுவலோடு தம்மை நோக்கிக் கொண்டிருந்த ஜோன் மேரியைக் கண்டு அதிர்ச்சியுற்றார்.

அவர், "இளவரசே, எனது ஆன்மாவிற்காக திருப்பலி ஒப்புக்கொடுக்கும் பொருட்டு என் மனைவிக்கு நீர் செய்த உதவிக்கு நன்றி சொல்லிட்டு போகவே வந்தேன். என்னை மீட்ட கிறிஸ்துவின் திருரத்தத்திற்கு நன்றி. நீர் செய்த தாராள உதவிக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு வர கடவுள் எனக்கு அனுமதி அளித்தார் " என்றார். தொடர்ந்து உருக்கமாக, "கடவுள் ஒருவர் உள்ளார். மறுவாழ்வு உண்டு, மோட்சம் உள்ளது, நரகமும் உள்ளது "
எனக்கூறிவிட்டு மறைந்தார். இளவரசர் முழங்காலில் விழுந்து கடவுளிடம் மனமுருக மன்றாட ஆரம்பித்தார்.

இது போன்று நிறைய புனிதர்களின் வாழ்வில் உத்தரிக்கும் ஆன்மாக்களைக் நேரிடையாகக் கண்டதுண்டு தந்தை பியோ உட்பட. இதோ புனித. தாமஸ் அக்வினாஸ் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்ச்சி.

புனித தாமஸ் அக்வினாஸ்க்கு மாரோற்றா ( Marotta) என்ற சகோதரி உண்டு. அவள் 1253-ல் காப்புவா நகரில் சாந்தா மரியா என்ற கன்னியர் மடத்தில் தலைவியாக இருக்கும்போது மரணமடைந்தாள். அச்சமையத்தில் அவரது தமயனான அர்ச்.தாமஸ் பாரீஸ் நகரில் இருந்தார். ஒரு நாள் இரவில் அவருக்கு தன்னைக் காண்பித்த சகோதரி மாரோற்றோ, தாம் உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்தில் இருப்பதாகவும், தாம் விடுவிக்கப்பட தமக்கு சில திவ்ய பலி பூசைகள் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

தமது சகோதரியின் ஆன்ம நிலையைக்கண்டு வருந்திய புனித தாமஸ் தமது மாணவர்களையும் தமது இறந்துபோன சகோதரிக்காக ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். சில மாதங்களுக்குப்பின் அர்ச்.தாமஸ் ரோமையில் இருக்கும்போது அவரது சகோதரியின் ஆன்மா மீண்டும் காணப்பட்டு தாம் இப்போது மோட்சத்தில் இருப்பதாகவும், அவர் ஒப்புக்கொடுத்த திருப்பலி பூசைகளுக்காகவும், ஜெபங்களுக்காகவும் நன்றி கூறியது..

மிகுந்த மகிமை பிரகாசத்தோடு தோன்றிய சகோதரியைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்த அர்ச்.தாமஸ் கடவுள் முன்பாக தனது ஆன்ம நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார். அதற்கு மாரோற்றோ, " நீர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியான நிலையில் இருக்கிறீர்கள்.நீங்கள் விரைவில் எங்களிடம் வந்து சேர்வீர். ஆனால் எங்களைவிட மிக உன்னத மகிமை உமக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது " என்று கூறினாள்.

பின்னர் அர்ச். தாமஸ் இறந்து போன தமது இரண்டு சகோதரிகளின் நிலை என்ன என்று கேட்க, அதற்கு, " லாண்டுல்ஃபோ (Landulfo) உத்தரிக்கும் ஸ்தலத்தில் இருக்கிறாள். ரெஜின்நால்டோ ( Reginaldo) மோட்சத்தில் இருக்கிறார் என்று கூறி மறைந்தாள்.

அன்பான நண்பர்களே ! மறித்த உங்கள் உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களை மறவாதீர்கள். அவர்களை நினைக்க அவர்களுக்காய் ஜெப தவங்கள் செய்ய நவம்பர் மாதம் மட்டுமல்ல வருடம் முழுவதும் அடிக்கடி ஜெபதவங்கள் செய்து திருப்பலி நிறைவேற்றுங்கள்.
நன்றி உள்ள உத்தரிக்கும் ஆன்மாக்கள் உங்களுக்காக மோட்சத்தில் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் மன்றாடுவார்கள். அதனால் உங்களுக்கும் ஞான, ஆன்ம பலன் நிறைவாக கிடைக்கும்.

இயேசுவுக்கு புகழ் !!! மாமரித்தாயே வாழ்க
 
ஜெபமாலை மாதம் இது

ஜெபமாலையினால் யாவருக்கும் பயன்.
அன்னையோடு பயணிக்கும் தூய ஆவியாரின் கனிகள்
                  தினம் ஒரு ஜெபமாலை ஒப்புக்கொடுப்போம்

01.10.2018 - போப் ஆண்டவரின் கருத்துகளுக்காக
02.10.2018 - நமது பங்கு தந்தையர்களின் கருத்துக்களுக்காக
03.10.2018 - நமது பங்கில் உள்ள துறவியர்கள், கன்னியர்களுக்காக
04.10.2018 - நமது திருச்சபையின் வளர்ச்சிக்காக
05.10.2018 - நமது பங்கின் வளர்ச்சிக்காக
06.10.2018 - நமது பங்கில் இறைஅழைத்தல் வேண்டி
07.10.2018 - நம் குடும்பத்தின் நலனுக்காக (முதல்சனி)
08.10.2018 - நம் பெற்றோர்களுக்காக
09.10.2018 - நம் உடன் பிறப்புகளுக்காக
10.10.2018 - நம்முடைய உறவினர்களுக்காக
11.10.2018 -
நம் குழந்தைகளுக்காக (படிப்பு, வேலை, திருமணம் வேண்டி)
12.10.2018 - நமது வேலை, தொழில், மற்றும் வியாபார நலனுக்காக
13.10.2018 - கணவன் / மனைவி நலனுக்காக ( இரண்டாவது சனி)
14.10.2018 - நமது பங்கில்உள்ள பக்த சபைகளுக்காக
15.10.2018 -
நம் வீட்டைச் சுற்றி இருக்கும் குடும்பங்களின் நலனுக்காக
16.10.2018 - நமது பங்கில் உள்ள இளைஞர்களுக்காக
17.10.2018 - நமது பங்கில் உள்ள இளம் பெண்களுக்காக
18.10.2018 - நமது பங்கில் உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்காக
19.10.2018 -
போதைக்கு அடிமைப்பட்டு அவதிப்படும் கிறிஸ்தவர்களுக்காக
 
20.10.2018 - நமது பங்கில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களுக்காக (மூன்றாம்
                          சனி)

21.10.2018 - நமது நாட்டிற்கு நல்ல தலைவர் கிடைப்பதற்கு
22.10.2018- கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுவோருக்காக
23.10.2018 - துன்புறும் கிறிஸ்தவர்களுக்காக
24.10.2018 - கிறிஸ்தவர்களின் ஓற்றுமைக்காக
25.10.2018 - கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கா
26.10.2018 - நம்மிடம் ஜெப உதவி கேட்டவர்களுக்காக
27.10.2018 -
நமது பங்கில் படுக்கையில் இருக்கும் நோயாளிகளுக்காக
                         (நான்காம் சனி)

28.10.2018 - தீராத நோயினால் துன்புறும் கிறிஸ்தவர்களுக்காக
29.10.2018 - நமது பங்கில் உள்ள முதியோர்களுக்காக
30.10.2018 - நம் குடும்பத்தில் மரித்த ஆன்மாகளுக்காக
31.10.2018- நமது பங்கில் மரித்த அனைத்து ஆன்மாகளுக்காக
                    (குருக்கள், கன்னியர்கள், பொது நிலையினர்)
    தூய ஜெபமாலை அன்னை
                                      
ஜெபமாலை சொல்லும் வழக்கம் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே இருந்திருக்கிறது என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்வார்கள். பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இயேசுவின் இறைத்தன்மையை மறுக்கும் அல்பிஜீயன்ஸ் என்ற தப்பறைக் கொள்கை திருச்சபைக்கு அதிகமாக ஊறுவிளைவித்து வந்தது. இதை எதிர்த்து டொமினிக் எனப்படும் சாமிநாதர் அதிகமாகப் போராடி வந்தார். ஆனாலும் அவரால் வெற்றிகொள்ள முடியவில்லை. எனவே அவர் காட்டிற்குச் சென்று கடுமையான தவ முயற்சிகளை மேற்கொண்டார். அவர் தவ முயற்சிகளை மேற்கொண்ட மூன்றாம் நாளில் மரியா அவருக்குக் காட்சி கொடுத்து, "இந்த ஜெபமாலையை வைத்து நம்பிக்கையோடு ஜெபி, நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும்" என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்தார். மரியா சொன்னதற்கு ஏற்ப சாமிநாதர் தன்னுடைய இடத்திற்குச் சென்று ஜெபமாலை சொல்லி ஜெபித்தார். இதனால் அல்பிஜீனியன்ஸ் என்ற தப்பறைக் கொள்கையை பின்பற்றி வந்த மக்கள் மனம்மாறி இயேசுவை இறைமகனாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அதன்பிறகு ஜெபமாலை சொல்லும் வழக்கம் மக்களிடத்தில் அதிகமாகப் பரவி வந்தது.

 ஆலன் ரோச் என்ற புனிதர் ஜெபமாலை சொல்லும் வழக்கத்தை மக்களிடத்தில் அதிகமாகக் கொண்டு போய் சேர்த்தார். ஜெபமாலை சொல்வதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன என்பதைப் பற்றியும் தெளிவாக மக்களிடத்தில் எடுத்துச் சொன்னார். 1571 ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியப் படையை செபமாலையின் துணைகொண்டு வெற்றிகொண்டதால் செபமாலையின் மீது மக்கள் இன்னும் அதிகமாக நம்பிக்கை கொள்ளத் தொடங்கினார்கள். 1715 ஆம் ஆண்டு இவ்விழா உரோமைத் திருச்சபையின் விழா அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது.

     இதற்கிடையில் ஜெபமாலை சொல்வது பற்றி நிறைய விமர்சனங்கள் வந்தன. ஜெபமாலை சிறியவர்களும் வயதானவர்களும் சொல்லவேண்டியது அது எல்லாருக்கும் உரித்தானது அல்ல என்பது போன்ற விமர்சனங்களும் வந்தன. இந்த நேரத்தில்தான் 1858 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 18 தேதி முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் 16 தேதி வரை லூர்து நகரில் மரியா பெர்னதெத் என்ற சிறுமிக்குக் காட்சி கொடுத்ததில் ஜெபமாலை சொல்லி ஜெபித்தார். இதனால் ஜெபமாலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சாரார் மட்டும் சொல்லவேண்டியது அல்ல, அது எல்லாரும் சொல்லவேண்டியது என்ற வழக்கம் உருவாகியது.

1917 ஆம் ஆண்டு பாத்திமா நகரில் அன்னை மரியா ஜெசிந்தா, லூசியா, பிரான்சிஸ்கா என்ற மூன்று சிறுமிகளுக்குக் காட்சிகொடுத்தபோது தன்னை ஜெபமாலை அன்னை என்றே வெளிப்படுத்தினார். அப்போது அவர் அவர்களிடம் ஜெபமாலை சொல்வதனால் கிடைக்கும் பயன்கள் என்ன என்பது பற்றியும் எடுத்துச் சொன்னார். இவ்வாறு ஜெபமாலை பக்தி திருச்சபையில் படிப்படியாக வளர்ந்தது. 1969 ஆம் ஆண்டு திருத்தந்தை ஆறாம் பவுல் இவ்விழாவை திருச்செபமாலையின் அன்னை விழா என அறிவித்து, அதனை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப் பணித்தார்.

            ஜெபமாலை சொல்வது என்பது, ஏதோ சொன்ன ஜெபத்தை திரும்பத் திரும்பச் சொல்வது கிடையாது. நாம் ஜெபமாலை சொல்கிறது இயேசுவின் பிறப்பு, வளர்ப்பு, இறப்பு, அவருடைய உயிர்ப்பு ஆகியவற்றை மரியாவின் வாழ்வோடு இணைத்து தியானிக்கின்றோம். அது மட்டுமல்லாமல் ஜெபமாலையை நாம் சொல்லி ஜெபிக்கின்றபோது நம்முடைய ஐம்புலன்களும் ஒன்றாகச் சேர்ந்து இயங்குகின்றன. அதலால் இதனை ஒரு மிகச் சிறந்த பக்தி முயற்சி என நாம் உணர்ந்துகொள்ளலாம்.

          தூய லூயிஸ் தே மான்போர்ட் என்பவர் செபமாலையைக் குறித்து இவ்வாறு கூறுவார், "ஜெபமாலை சொல்கிறபோது நமக்கு வரும் தீவினைகள் முற்றிலுமாக நீங்கும். இறையருள் நமக்கு மேலும் மேலும் பெருகும்" என்று. திருத்தந்தை பனிரெண்டாம் பத்திநாதரோ, "ஜெபமாலை என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதனைச் சொல்லி ஜெபிக்கின்றபோது மீட்பின் வரலாற்றை நினைவுகூறுகின்றோம்; ஆண்டவர் இயேசு நமக்குச் சொல்லிக் கொடுத்த ஜெபத்தினை நினைவுகூறுகின்றோம்; வானதூதர் கபிரியேல் மரியாவிற்குச் சொன்ன மங்கள வார்த்தையை நினைவுகூறுகின்றோம்" என்பார்.

 ஆகவே, நாம் அனுதினமும் சொல்லக்கூடிய செபமாலையின் உட்பொருளையும் வல்லமையையும் உணர்ந்தவர்களாய் நம்பிக்கையோடு ஜெபமாலை சொல்லி ஜெபிப்போம்.
 
 
நலம் தரும் லூர்து மலை நாயகி....
லூர்து திருப்பதியின் வல்லமையுள்ள மன்றாட்டு 
லூர்துநகர் திருத்தலத்தில் வீற்றிருந்து புதுமையான விதத்தில்
நலம் தரும் லூர்து அன்னையே!
உம்மை நாடி வருவோருக்கு அற்புதமாக சுகம் தரும் தாயே!!
துன்பப்படுவோரின் துயர் துடைக்கும் தயை மிகுந்தவரே!!!
அசைக்க முடியாத முழு நம்பிக்கையுடன்
உமது திருத்தலத்தில் கூடியுள்ளோம்.
உமது வல்லமையுள்ள மன்றாட்டினால்/
எங்களை கரம்பிடித்து வழி நடத்தும்
தாயே!
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக

இறை இயேசுவையே அன்பு செய்யவும்
அவருக்காகவே வாழவும்/ எங்களுக்கு
துணை செய்வீராக!
ஏழைகளையும், ஆதரவற்றவர்களையும்
அன்புடன் அரவணைக்கும் அன்னையே!
எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுகிறிஸ்துவோடு
ஒன்றித்திருக்கின்ற நீர்
சக்தி மிக்கவளாய் இருக்கின்றீர் அம்மா!
நாங்கள் கேட்பதை தட்டாமல் தருகின்ற அன்புத் தாயே!
துன்ப துயரங்களிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றும் 
தீராத வியாதி வருத்தங்களிலிருந்து விடுவித்தருளும்
வறுமையில் வாடும் எங்கள் வாழ்வை வளமாக்கும்
அமைதியின்றி அலையும் எங்களுக்கு ஆறுதல் தாரும்.
வாழ்வதற்கு அறியாது வருந்தும் எங்களுக்கு வாழ வழி காட்டும்.
புகலிடம் தேடி அலைவோருக்கு புகலிடம் தாரும்
எங்கள் குடும்பங்களையும், தொழிலையும்
ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்தருளும் தாயே.
ஆமென்.
                                                 நமது சிந்தனைக்கு
 
இதுவரை 7000 -க்கும் மேற்பட்ட புதுமைகள்...............

நிகழ்வு

12.02.1999 அன்று இந்துப் பத்திரிகையில் வந்த செய்தி. எத்தனையோ மருத்துவர்களாலும், மருந்து மாத்திரைகளாலும் குணப்படுத்த முடியாத முடக்குவாதமுற்ற ஒருவர் பிரான்சு நகரில் இருக்கும் லூர்து நகருக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கே அவர் அன்னையின் அற்புத நீரூற்றில் குளிப்பாட்டப்பட்டார். பின்னர் அவர் அங்கு நடந்த நற்கருணை ஆராதனைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டார். குருவானவர் நற்கருணை ஆண்டவரை எல்லோரும் ஆராதிக்கும் வண்ணம் தூக்கிக்காட்டியபோது அதுவரை உயிரற்றவர் போன்று கிடந்த அந்த முடக்குவாதமுற்ற மனிதர் திடிரென தன்னுணர்வு பெற்றார். சிறுது நேரத்தில் அவர் எழுந்து நிற்கத் தொடங்கினார். அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் அனைவரும் இதைப் பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இறைவன் லூர்தன்னை வழியாகச் செய்த இந்த அற்புதச் செயலை நினைத்து இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தினார்கள்.

ஒவ்வொருநாளும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் லூர்து நகருக்கு நம்பிக்கையோடு செல்கிறார்கள். அதில் நிறையப் பேர் தீராத வியாதிகளிலிருந்து குணம் பெற்றுச் செல்கிறார்கள். அப்படிக் குணப்பெற்ற ஒருவர்தான் இந்த முடக்குவாதமுற்ற மனிதர்.


வரலாற்றுப் பின்னணி

1850 ஆம் ஆண்டு வரை பிரான்சில் இருக்கும் லூர்து நகர் ஒரு சாதாரண நகர்தான். அங்கே வாழ்ந்த மக்கள் அனைவரும் ஏழை எளியவர்கள்தான். லூர்தன்னை காட்சி கொடுத்த பெர்னதத் என்ற சிறுமியும்கூட ஒரு சாதாரண ஆடுமேய்க்கும் ஏழைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணிதான். அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதாரண 14 வயது மதிக்கத்தக்க சிறுமிக்குத்தான் 1858 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 11 ஆம் தேதியிலிருந்து ஜூலை 16 ஆம் தேதி வரை பிரனீஸ் என்ற மலையில் உள்ள மசபெல் குகையில் பதினெட்டு முறை மரியன்னை காட்சி கொடுத்தார்.

முதல் மூன்று காட்களில் மரியன்னை, பெர்னதத் என்ற அந்த சிறுமியிடம் எதுவும் பேசவில்லை. வானத்திலிருந்து ஒளிமயமான பெண் ஒருத்தி வெள்ளைநிற உடையில் நீலநிற இடைக்கச்சையுடன் அந்த சிறுமிக்குக் காட்சி அளித்தார். இக்காட்சியானது பெர்னதத்தோடு ஆடு மேய்த்துக்கொண்டிருந்த சிறுமிகளுக்குக் கிடைக்கவில்லை, அவர்கள் ஏதோ ஓர் ஒளி தோன்றி மறைவதைத் தான் பார்த்தார்கள். பெர்னதத்தான் அந்த அற்புதக் காட்சியைக் கண்டாள்.

ஒன்பதாம் முறையாக மரியன்னை பெர்னதத்துக்கு காட்சி கொடுக்கும்போது, அவளிடம் மசபெல் குகைக்கு முன்பாக ஓரிடத்தில் கைகளை வைத்துத் தோண்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். பெர்னதத்தும் அங்கே தோண்டியபோது தண்ணீர் மெதுவாக வந்தது. ஆனால் அது தெளிவில்லாமல் இருந்தது. அடுத்த இருபத்து நான்கு நேரத்திற்குள் அத்தண்ணீர் வற்றாத ஜீவ நதியாகப் பிறப்பெடுத்தது. ஏறக்குறைய 160 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அந்த ஜீவ ஊற்று வற்றாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. 13 ஆம் முறையாக மரியன்னை பெர்னத்துக்குத் தோன்றியபோது, அவ்விடத்தில் தனக்கு ஓர் ஆலயம் கட்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். உடனே சிறுமி தன்னுடைய பங்குத் தந்தையாம் பெயர்மேல்
(
Peyermale)  என்பவரைச் சந்தித்து, இச்செய்தியைச் சொன்னார். தொடக்கத்தில் சிறுமி இச்செய்தியைச் சொன்னபோது, அவர் நம்பவில்லை. பின்னர் அதனை நம்பினார்.

பதினாறாம் முறையாக அதாவது மார்ச் 25 ஆம் நாள் (கபிரியேல் அதிதூதர் மரியாளுக்கு மங்கள வார்த்தை சொன்னதினம்), மரியன்னை காட்சி கொடுத்தபோது அவ்விடத்தில் ஊரே கூடியிருந்தது. அப்போது அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் பெர்னதத்திடம், அவருடைய பெயர் என்ன என்று கேட்கச் சொன்னார்கள். அச்சிறுமி அப்படியே கேட்க, "நாமே அமல உற்பவம்" என்று பதிலுரைத்தார். உடனே மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ந்து ஆரவாரம் செய்தார்கள். ஏனென்றால் அதற்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகத்தான் அதாவது 1854 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 8 ஆம் நாள்தான், திருத்தந்தை ஒன்பதாம் பத்திநாதர் "மரியாள் அமல உற்பவி" என்ற விசுவாசப் பிரகடனத்தை அறிவித்திருந்தார். இப்போது மரியாளே தன்னை "நாமே அமல உற்பவம்" என்று சொல்லியதால், திருச்சபையின் விசுவாச சத்தியத்தை மரியாளின் கூற்று உறுதி செய்துவிட்டது என்பதை நினைத்து அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள்.

மரியன்னை பெர்னதத் என்ற அந்த சிறுமிக்கு அதன்பிறகும் காட்சியளித்தார். அப்போதெல்லாம் மரியாள் அவளிடம், "குருக்களுக்காக ஜெபியுங்கள், பாவத்திற்கு பொருத்தனைகள் செய்யுங்கள்" என்று கேட்டுக்கொண்டார். மேலும் பெர்னதத்திடம், "நான் உனக்குக் உனக்குக் காட்சி தந்ததனால், உனக்குத் துன்பங்கள் இல்லாமல் இருக்கப்போவதில்லை. இந்த மண்ணுலக வாழ்வில் உனக்குத் துன்பங்கள் உண்டு. ஆனால் விண்ணுலகில் உனக்கு பேரானந்தம் உண்டு" என்று சொல்வார். பெர்னதத் என்ற அந்தச் சிறுமி, அருட்சகோதரியாக மாறி, இறக்கும்வரைக்கும் அவர் துன்பங்களைச் சந்தித்தார் என்று அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் .

இன்றைக்கு லூர்து நகரில் எத்தனையோ புதுமைகள், அதிசயங்கள் நடந்துகொண்டுதான் இருக்கின்றன. லூயிஸ் பிரிட்டோ என்பவருக்கு கண்பார்வை கிடைத்திருக்கிறது, அதே போன்று மூன்றாம் நெப்போலியனின் மகனுக்கு நோயிலிருந்து நலம் கிடைத்திருக்கிறது. இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அன்னையின் அருளால் லூர்து நகரில் நடக்கும் அதிசயங்கள் ஏராளம். அவற்றைச் சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை.

கற்றுக்கொள்ளவேண்டிய பாடம்

லூர்தன்னையின் பெருவிழாவைக் கொண்டாடும் இந்த் நல்ல நாளில் அன்னை நமக்கு என்ன செய்தியைத் தருகிறார் என சிந்தித்துப் பார்த்து நிறைவு செய்வோம்.

1. அன்னை பிள்ளைகளாகிய நம்மீது கொண்டிருக்கும் அன்பு

ஒவ்வொருமுறையும் அன்னையானவள் காட்சி கொடுக்கும்போது, அவளது காட்சிகள் அனைத்தும் பிள்ளைகளாகிய நம்மீதுகொண்ட பேரன்பை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றது. நாம் மனம்திரும்பி நடக்கவேண்டும், இறைவனுக்கு உகந்த வழியில் நடக்கவேண்டும், ஜெபிக்கவேண்டும் என்றுதான் அன்னையானவள் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் சொல்கிறார். இவையனைத்தும் அன்னை, பிள்ளைகளாகிய நம்மீது எத்தகைய அன்பைக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை எடுத்துரைப்பதாக இருக்கின்றது. உண்மையிலே நாம் அந்த அன்னையின் அன்பை, நம் அன்னையரின் அன்பினை உணர்ந்திருக்கிறோமா? என சிந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும். நிறைய நேரங்களில் அன்னையின் அன்பை உணராத பிள்ளைகளாகவே இருக்கின்றோம். இது மிகவும் வேதனையளிப்பதாக இருக்கின்றது. "தாயின் மடிதான் உலகம், அவள் தாளைப் பணிந்திடுவோம்" என்கிறது ஒரு கிறிஸ்தவப் பாடல். இது எத்தனை உண்மை.

இளைஞன் ஒருவன் கொடிய குற்றத்திற்காக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டான். இச்செய்தியைக் கேட்ட அந்த இளைஞனின் தாய் அலறியடித்து சிறைசாலைக்கு ஓடிவந்தாள். அப்போது அவளைப் பார்த்த சிறைச்சாலை அதிகாரி, "அம்மா! உங்கள் மகன் இப்போது யாரையும் பார்ப்பதாய் இல்லை, அவன் எல்லாரையும் வெறுத்து ஒதுக்குகிறான். ஏன் உங்களையும்கூட அவன் வெறுத்து ஒதுக்குகிறான். அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் இவ்விடத்தை விட்டுப் போய்விடுங்கள்" என்றார். அதற்கு அந்த அன்னை, "என் மகன் என்னை வெறுத்து ஒதுக்கலாம், பார்க்கமாட்டேன் என்று புறக்கணிக்கலாம். ஆனால், நான் அவனை எப்போதும் அன்பு செய்கிறேன்" என்றாள். இதுதான் தாயின் அன்பு. வெறுத்து ஒதுக்குகின்ற மகனுக்கும் அன்பைப் பொழிவது தான் உண்மையான தாயன்பு. அத்தகைய அன்பினை அன்னை மரியாள் நம்மிடத்தில் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே, நாம் ஒவ்வொருவரும் அன்னை மரியின், நம் அன்னையின் அன்பை உணர்ந்தவர்களாய் வாழ்வோம்.

2. மனமாற்றம் பெறவேண்டும்

அன்னையானவள் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் சொல்லக்கூடிய செய்தி மனமாற வேண்டும் என்பதாகும். லூர்து நகர் காட்சியிலும்கூட அன்னை பெர்னதத்திடம் அத்தகைய செய்தியைத்தான் சொன்னார்.

நற்செய்தி வாசகத்தில் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய போதனையைத் தொடங்குகிறபோது, "காலம் நிறைவேறிவிட்டது. இறையாட்சி நெருங்கி வந்துவிட்டதுர் மனம்மாறி நற்செய்தியை நம்புங்கள்" (மாற்கு 1:15) என்றுதான் சொல்கிறார். இவற்றையெல்லாம் வைத்துப் பார்த்துபோது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மனமாற்றம் எந்தளவுக்கு முக்கியத்தும் வாய்ந்தது எனப் புரிந்துகொள்ளலாம். நம்முடைய வாழ்க்கை இறைவனுக்கு உகந்த வாழ்க்கையாக இருக்கின்றதா? என சிந்தித்துப் பார்க்கவேண்டும். பல நேரங்களில் நாம் நம்முடைய மனம்போன போக்கில் வாழ்ந்து, மேலும் மேலும் பாவத்தைச் செய்துகொண்டிருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை மாறவேண்டும். நாம் அனைவரும் மனமாறிய மக்களாக வாழவேண்டும்.

கர்நாடாக மாநிலம் பெங்களூரை சேர்ந்த பசவராஜ் நிங்கப்பா பெல கஜ்ஜாரி (46) என்பவர் கடந்த 30 ஆண்டுகளில் 261 வீடுகளில் பணம் மற்றும் நகைகளை திருடியவர். திருட்டு வழக்கில் 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் அனுபவித்தவர். அப்படிப்பட்டவர் கடந்த 2010ம் ஆண்டு கல்லூரி பேராசிரியர் ஒருவரின் வீட்டில் திருடும்போது கையும், களவுமாக சிக்கிக்கொண்டார். சிக்கிய அவரை தண்டிக்காமல் உட்கார வைத்து பேராசிரியர் அவருக்கு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். பேராசிரியர் வழங்கிய அறிவுரையால் அவர் மனம் திருந்தி வாழ ஆசைப்பட்டார். அதனால் அவர் இப்போது தான் திருடிய வீடுகளுக்கு நேரில் சென்று அங்குள்ளவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு வருகிறார். இது பலரை வியப்படைய செய்துள்ளது. (மே 11, 2016 தினகரன் பத்திரிக்கை)

நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து மனமாறி, இறைவனுக்கு உகந்த வழியில் நடக்கும்போது அது எல்லாருக்கும் ஏன் இறைவனுக்கும் ஆனந்தம்தான். ஆகவே, லூர்தன்னையின் பெருவிழாவைக் கொண்டாடும் இந்த் நல்ல நாளில் அவர் நம்மீது கொண்டிருக்கும் அளவுகடந்த அன்பை உணர்ந்து வாழ்வோம். பாவத்திலிருந்து மனம் மாறுவோம். பாவிகளுக்காக ஜெபிப்போம். அதன்வழியாக இறையருள் பெறுவோம்.
இயேசுவின் மதுரமான இருதயமே - mp3
அன்னை தெரேசாவைப் பற்றி அறிய இங்கே கிளிக் பண்ணவும்
பைபிளில் இயேசு சொல்கிறார் "அந்தக் கைவிடப்பட்டவரில் இருப்பதெல்லாம் நானே, அவர்களுக்கு செய்வதை எல்லாம் எனக்கே செய்கின்றீர்கள்", நல்ல ஊழியர்கள் அதனைத்தான் செய்தார்கள், அவரில் ஒருவர்தான் நாம் கண்ணால் கண்ட மானிட தெய்வம்: 
அன்னை தெரசா......
Ladépeche என்னும் செய்தித்தாளில் 11/08/2016 வெளிவந்த தந்தை லீனஸ் அவர்களின்: லூர்து அன்னை திருத்தலத்தை நோக்கி, பெருந்திரளாய் நம்பிக்கையோடு வருகின்ற தமிழ்த்  திருப்பயணிகளைப் பற்றிய பேட்டி.
 

"எல்லாத் தலை முறைகளும்  என்னைப் பேறுடையாள் எனப் போற்றுமே"

url and counting visits Nombre de visits